Samenwerken aan passend onderwijs voor elke leerling

Vacatures

 

Op dit moment hebben wij de volgende vacatures:

 

Voorzitter en lid Raad van Toezicht

Ben je een ervaren toezichthouder en heb je affiniteit met passend onderwijs? Wil jij vanuit maatschappelijke betrokkenheid en jouw expertise bijdragen aan de doelstellingen van een samenwerkingsverband? En heb je de kwaliteiten om mede vorm te geven aan een geheel nieuwe Raad van Toezicht? Dan komen wij graag met je in gesprek.

Het Samenwerkingsverband VO Waterland stapt binnenkort over naar een two tier-model en is op zoek naar een voorzitter en twee leden voor de nieuw te vormen Raad van Toezicht. Je gaat met elkaar en de directeur-bestuurder een visie op bestuur en toezicht ontwikkelen die in lijn is met de koers en visie van het samenwerkingsverband. Je bent een onafhankelijke en kritische denker die oog heeft voor de verschillende belangen en zich verbindend opstelt in de rol van toezichthouder, werkgever en sparringpartner van de directeur-bestuurder.

Bij de samenstelling streeft de organisatie naar een spreiding van maatschappelijke achtergronden en deskundigheid op de diverse gebieden. Op dit moment zoekt het samenwerkingsverband twee leden Raad van Toezicht voor de aandachtsgebieden onderwijs/zorg en financiën. De voorzitter brengt bestuurlijk-organisatorisch inzicht en ervaring met de werkgeversrol mee. De OPR heeft recht op voordracht van één van de leden.

Voor de komende periode is, naast de inrichting van het nieuwe governance model, het verder ontwikkelen van inclusief onderwijs een belangrijk thema. Hoe gaat SWV VO Waterland de expertise van speciaal onderwijs borgen of herpositioneren in een situatie waarin gestreefd wordt naar meer inclusief onderwijs? Verder spelen ook in deze regio de landelijke thema’s, zoals het personeelstekort en onderwijs aan nieuwkomers.

Ingangsdatum: 1 maart 2023.

 

Wij vragen:

Competenties en vaardigheden
 • Op basis van kennis en ervaring met de directeur-bestuurder sparren over vraagstukken waar de bestuurder voor staat.
 • Inzicht in de complexiteit van de context waarbinnen het samenwerkingsverband met vele interne en externe stakeholders opereert.
 • In staat zijn om de balans te vinden tussen afstand en betrokkenheid en toezichthouden te combineren met adviseren.
 • Een actieve bijdrage kunnen leveren aan de professionalisering van de Raad van Toezicht en de bereidheid de ontwikkelingen binnen passend onderwijs zelfstandig te volgen.
 • Een reflectieve houding tonen ten aanzien van het eigen functioneren.

Functie-eisen
 • Academisch werk- en denkniveau en brede maatschappelijke oriëntatie.
 • Onderschrijven van de visie en de doelstellingen van het samenwerkingsverband.
 • Bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring met strategisch en beleidsmatig inzicht.
 • Voldoende tijd, energie en flexibiliteit om de functie uit te oefenen.
 • Op geen enkele wijze zakelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling.

Specifiek voor het profiel van de voorzitter:
 • Bestuurlijk-organisatorische inzicht en ervaring in de voorzitters- en werkgeversrol.
 • Het vermogen om ruimte te bieden voor ieders inbreng en op transparante wijze te komen tot besluitvorming.
 • De voortrekkersrol op zich kunnen nemen bij inrichten van nieuw toezichtmodel.

 

Wij bieden:
 • De mogelijkheid om vanuit een toezichthoudende rol bij te dragen aan kansengelijkheid van leerlingen.
 • Een financieel gezonde organisatie, waar schoolbesturen goed met elkaar samenwerken.
 • Een kans om bij te dragen aan de ontwikkeling van Goed Bestuur en daarmee de maatschappelijke opdracht van het passend onderwijs.
 • Een zittingstermijn van vier jaar met de mogelijkheid van eenmalige herbenoeming.
 • Een honorering van € 7.000,- voor een lid en € 10.500,- voor de voorzitter.

 

Interesse?

Graag ontvangen wij je cv en motivatiebrief uiterlijk 23 januari 2023 voor 09.00 uur via deze pagina.

Deskundige VO loket

 

Het Samenwerkingsverband VO Waterland is op zoek naar een deskundige die ons VO loket team wil versterken. De deskundigen in dit team bieden advies en consultatie aan ouders, leerlingen en scholen. Ze organiseren onder andere ronde tafel overleggen met leerling, ouders, scholen en andere betrokkenen als hulp nodig is bij het vinden van oplossingen voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben. Daarnaast zijn zij het secretariaat en adviseurs van de commissie voor toelaatbaarheidsverklaringen VSO.

Het gaat om een deeltijd functie: 16 uur per week (0,4 fte)¹

Functie:

Secretariaat en advies Commissie TLV:

 • Beoordeelt of dossiers t.b.v. aanvragen TLV wettelijk verplichte informatie bevatten en adviseert aanvragende scholen hieromtrent;
 • Draagt zorg voor inhoudelijke analyse van de ontvangen dossiers;
 • Onderhoudt contact met experts en specialisten;
 • Deelt expertise binnen de toelatingsadviescommissie om tot advies te komen: schrijft een pre-advies;
 • Adviseert de directeur van het Samenwerkingsverband over de afgifte van
  toelaatbaarheidsverklaringen en legt verantwoording af aan de voorzitter van de toelatingsadviescommissie over de kwaliteit van de analyse en de bruikbaarheid van de uitgebrachte adviezen.

Loket VO (advies en consultatie)

 • Adviseert ouders, leerlingen en scholen over ondersteuningsmogelijkheden binnen en buiten regulier onderwijs;
 • Voert zo nodig aanvullend psychologisch onderzoek uit voor een deel van de scholen in het samenwerkingsverband;
 • Vervult een centrale rol in beleid SWV om thuiszitten van leerlingen te voorkomen:
  • Registreert en verzamelt gegevens m.b.t. thuiszittende leerlingen, werkt hierbij nauw samen met leerplichtambtenaren.
  • Voert (ronde tafel) gesprekken met scholen, ouders en leerlingen.
  • Helpt en stimuleert scholen en ketenpartners tot onderling samenwerken ten behoeve van de leerling.

Competenties

 • Is een psycholoog of orthopedagoog met een diagnostische bevoegdheid of heeft een vergelijkbare deskundigheid (WO-HBO+) op een aanverwant gebied (bijvoorbeeld beroeps geregistreerd jeugdhulpverlening, maatschappelijk werk).
 • Heeft kennis van het vakgebied van onderwijs en jeugdzorg in brede zin.
 • Heeft kennis van het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband en de sociale kaart (regionaal en nationaal).
 • Heeft kennis van wet- en regelgeving.
 • Heeft ervaring op het gebied van gespreksvoering en kan een gesprek leiden.
 • Heeft de vaardigheid om tijdens een gesprek de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte vanuit het perspectief van de leerling, de ouders en de school vast te stellen.
 • Is creatief en durft zo nodig ‘out of the box’ oplossingen voor te stellen.
 • Is flexibel, stressbestendig en accuraat.
 • Is in staat zelfstandig te werken.

Op deze functie is schaal 11 van de CAO-VO van toepassing.

Aanvullende informatie over het Samenwerkingsverband: www.samenwerkingsverbandvowaterland.nl.

U kunt uw sollicitatiebrief met CV zo spoedig mogelijk, in ieder geval vóór 20 januari mailen naar M.denboer@swvvowaterland.nl

1. Soms heeft het samenwerkingsverband meerdere deeltijd vacatures voor verschillende functies, in sommige gevallen zijn deze te combineren. Zie de website voor de actuele vacatures.

Overstapcoach VSO- VO

Het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Waterland, waarbij alle scholen voor v(s)o in de regio zijn aangesloten, is op zoek naar een overstapcoach VSO-VO.

Binnen ons samenwerkingsverband zijn we in het kader van een pilot op zoek naar de beste vorm van begeleiding voor jongeren die deelnemen aan speciaal onderwijs en die (misschien een deel van) hun onderwijs willen vervolgen op een reguliere school. Hier zijn in samenwerking tussen scholen in de regio Waterland al een aantal groep gebonden arrangementen voor ontwikkeld, maar niet voor elke leerling is zo’n groepsarrangement passend. We willen graag dat ook deze individuele leerlingen kunnen profiteren van datgene wat hen in speciaal onderwijs helpt en de mogelijkheden van regulier onderwijs zodat aansluiting op vervolgopleidingen of arbeidsmarkt voor hen in de toekomst makkelijker wordt. We willen in 2023 onderzoeken of het inzetten van een overstapcoach die zich speciaal richt op ondersteuning van de leerling, ouders en de betrokken scholen (VSO en reguliere VO), helpt om dit voor meer leerlingen mogelijk te maken.
 

Dienstverband
Het betreft in eerste instantie een tijdelijke functie (0,3 fte-12 uur)¹ voor een jaar.
Salaris indicatie: CAO VO, OOP schaal 10.

Werkzaamheden
De overstapcoach draagt zorg voor een warme overdracht naar én een zachte landing in het regulier vo voor leerlingen die vanuit het vso daar naartoe willen overstappen. De overstapcoach die de leerling in dit proces begeleidt vormt de schakel tussen vo en vso. Zowel de leerling als de ontvangende school kan terugvallen op de expertise van de overstapcoach.

Kennis en vaardigheden

 • Theoretische, praktisch gerichte kennis en ervaring op sociaal pedagogisch gebied (HBO niveau);
 • Inzicht in gedrag van tieners/jong volwassenen;
 • Outreachend en doortastend;
 • Vaardig in het adviseren en begeleiden van leerling, ouders en scholen (speciaal en regulier onderwijs);
 • In staat gedisciplineerd gegevens bij te houden t.b.v. onderzoeksmonitor
 • Coachingsvaardigheden: Helpt de leerling, ouders en betrokkenen om het zelf te doen

Contacten

 • Met schoolinterne partijen (mentor, schoolleiding, zorgcoördinator/team enz.) over leerlingen en ouders om informatie uit te wisselen, te adviseren, met leerling en ouders samen SMART doelen te formuleren en de aanpak af te stemmen;
 • Met leerlingen, ter ondersteuning en zo nodig te begeleiden bij alle processtappen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de overstapcoach mee gaat naar gesprekken of eerste lessen, met als doel de overstap succesvol te maken/schoolgang te bestendigen;
 • Met ouders over hun kind om hun ondersteunende rol te bespreken en ze te adviseren;


Geïnteresseerd?

Mail je reactie ( CV en motivatie) voor 20 januari naar: M.denBoer@swvvowaterland.nl

 

1. Soms heeft het samenwerkingsverband meerdere deeltijd vacatures voor verschillende functies, in sommige gevallen zijn deze te combineren. Zie de website voor de actuele vacatures.

Onze scholen