Samenwerken aan passend onderwijs voor elke leerling

Praktijkonderwijs (PrO)/ Leerwegondersteuning (LWOO)

 

Voorziening voor PRO/LWOO

Leerwegondersteunend onderwijs wordt verzorgd in elk van de scholen, respectievelijk locaties of vestigingen die VMBO op de niveaus basisberoeps, kaderberoeps, gemengd en theoretisch aanbieden. De organisatie hiervan valt onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende schoolbesturen.

Voor een aantal leerlingen is een op een specifieke doelgroep toegesneden onderwijs-aanbod nodig. Dit onderwijsaanbod wordt voor het gehele samenwerkingsverband binnen de PSG vestiging W.J. Bladergroen gerealiseerd. De W.J. Bladergroen heeft een VMBO-LWOO afdeling en een aparte afdeling voor Praktijk onderwijs. Daarnaast verzorgt SG W.J. Bladergroen het onderwijs aan instromende anderstalige leerlingen in een Internationale Schakel Klas (ISK). Het beleid is gericht op intensieve samenwerking tussen de verschillende onderdelen en zo elke (zorg) leerling een passend onderwijs-zorg arrangement te bieden.

Door de verschillende onderwijsvormen op dezelfde locatie aan te bieden kunnen de kwaliteiten van praktijkonderwijs ook ten goede komen aan leerlingen die niet voor praktijkonderwijs zijn geïndiceerd, maar die dit soort onderwijs wél nodig hebben. Anderzijds kunnen leerlingen uit het praktijkonderwijs op onderdelen waar dat nuttig en mogelijk is, gebruik maken van het aanbod voor de LWOO leerlingen.

Om toegelaten te worden tot de W.J. Bladergroen moet de leerling over een aanwijzing voor LWOO of een toelaatbaarheidsverklaring PrO beschikken. Zie voor de criteria het document LWOO-Pro toe- en aanwijzing vanaf januari 2016. Een PrO beschikking blijft geldig zolang de leerling aan het PrO deelneemt. Een LWOO aanwijzing is geldig tot en met de derde klas. De VO school waar u uw kind aanmeld (dat kan de W.J. Bladergroen of vmbo school in de regio Waterland zijn, of een vergelijkbare school in een andere regio) verzorgt de aanvraag voor een TLV PrO of aanwijzing LWOO in overleg met ouders.

 

Maatwerktraject

Het kan voorkomen dat, vanwege een specifieke ondersteuningsbehoefte, volgens de verwijzende school/ouders en of deskundigen de leerling het beste op zijn of haar plaats is op één van de afdelingen van de W.J. Bladergroen, maar dat de leerling niet aan de criteria voor een aanwijzing LWOO of toelaatbaarheidsverklaring PrO voldoet. In die gevallen kan de W.J. Bladergroen, in overleg met ouders en voorzien van een onderbouwing, bij het VO loket van het samenwerkingsverband VO Waterland een aanvraag indienen voor toestemming en financiering van de onderwijsplaats middels een arrangementtoekenning (maatwerk traject).

Downloads


LWOO-PrO toe- en aanwijzing v.a 01-2016

Onze scholen