Samenwerken aan passend onderwijs voor elke leerling

Thuiszittersaanpak regio Waterland

 

Aanleiding

Op 13 juni 2016 hebben het Ministerie van OC&W, Ministerie van VWS, Ministerie van V&J, de PO raad, de VO raad en de VNG gezamenlijk een thuiszitterspact ondertekend. Men sprak de ambitie uit dat vanaf 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg. De regio Waterland wil zich verbinden aan deze ambitie met concrete doelstellingen en resultaten. In het OOGO van februari 2017 zijn de gemeente- en schoolbesturen overeengekomen dat de regio Waterland hiervoor een document uitwerkt wat leidt tot gezamenlijke afspraken voor een sluitende thuiszittersaanpak.

Thuiszittersaanpak G4 en de Waterlandse vertaling

De vier grootste steden en hun samenwerkingsverbanden hebben in februari 2017 een vertaalslag gemaakt van het landelijk pact met concrete afspraken en ambities. Dit plan gebruiken wij als inspiratie voor onze regio Waterland. Wij zijn vervolgens op zoek gegaan naar een eigen Waterlandse vertaling waarbij het accent ligt op de korte lijnen binnen de gemeenten en hun lokale ketenpartners. Daarnaast zijn er meerdere doelgroepen waarvoor deze aanpak geldt en waarvoor doelstellingen worden geformuleerd.

Uitgangspunten

De regio Waterland hanteert de volgende uitgangpunten:

  • Een sluitende aanpak begint bij het centraal stellen van de leerling en zijn ouders. Zij worden vanaf het begin betrokken bij het realiseren van een passend aanbod
  • De gemeenten en samenwerkingsverbanden verbinden zich met deze aanpak aan de in paragraaf 1 genoemde doelstellingen
  • Preventie staat aan de basis van de aanpak
  • De partijen in de regio werken nauw samen en delen hun kennis waarbij de uitvoering van de aanpak is afgestemd op de lokale situatie in de gemeente.
  • De regio werkt met gemeenschappelijke definities.

Onze besturen hebben zich uitgesproken over de onderstaande definitie van de thuiszitter.

Definitie thuiszitter

Een thuiszitter is een leerplichtige jongere tussen de 5 en 16 jaar of een jongere van 16 of 17 jaar (die valt onder de kwalificatieplicht) en die ingeschreven staat op een school of onderwijsinstelling en die zonder geldige reden meer dan 4 weken verzuimt of die niet ingeschreven staat (absoluut verzuimer). De jongere heeft geen ontheffing/vrijstelling van leerplicht.

Downloads


Privacyconvenant thuiszitters

Thuiszittersaanpak Regio Waterland

Onze scholen