Samenwerken aan passend onderwijs voor elke leerling

Missie

“Onze missie is Passend onderwijs, (zoveel mogelijk thuisnabij) voor elke leerling”

 

 Zorgplicht

Alle scholen in ons samenwerkingsverband werken samen om ouders zo goed mogelijk bij het vinden van de meest passende school te helpen en zijn verplicht te onderzoeken of zij, in onze regio, daadwerkelijk de school zijn die de leerling het best passend onderwijs kan bieden. Als een school denkt dat zij niet de meest passende school zijn dan zullen zij hierover met ouders in gesprek gaan om dit samen nader te onderzoeken. De school waar ouders aanmelden neemt de zorgplicht op zich en zal na aanmelding de leerling plaatsen of, altijd in overleg met ouders, een plaats regelen op een school waar het aanbod voor deze specifieke leerling nog passender is.

 

Van Passend Onderwijs naar meer inclusief onderwijs door middel van maatwerk

De meeste leerlingen doorlopen hun schoolcarrière zonder noemenswaardige problemen. Als gedurende de schoolloopbaan van een leerling blijkt dat deze ondersteuning nodig heeft dan zal de school met de leerling en ouders onderzoeken hoe deze ondersteuning het beste geboden kan worden. In veel gevallen kan de school vanuit de basis ondersteuning die standaard in elke school in onze regio beschikbaar is al voldoende bieden om de leerling verder te helpen.

Als dit niet genoeg blijkt dan zal de school met leerling en ouders onderzoeken wat haalbare doelen zijn en dit in een onderwijs ontwikkel perspectief (OPP) vastleggen. Bij dat OPP wordt een plan van aanpak gevoegd waarin de afspraken staan met betrekking tot welke extra ondersteuning wordt ingezet. De school kan hier zonodig extra middelen in de vorm van een arrangementenbudget voor aanvragen bij het samenwerkingsverband.
Deskundigen van het samenwerkingsverband kunnen op elk moment ingeschakeld worden om mee te denken en te adviseren.

In Waterland hebben we de beschikking over een speciale afdeling van (vmbo) WJ Bladergroen, een tussenvoorziening (ReboundTom) en twee scholen voor speciaal onderwijs (Altra en de Martin Luther Kingschool). Deze kunnen plaats bieden aan leerlingen die tijdelijk of langer tijd gebaat zijn bij veel zorg in een aangepaste omgeving. Door maatwerk afspraken te maken zijn er steeds meer leerlingen die regulier onderwijs kunnen blijven volgen. Er zijn bijvoorbeeld steeds meer leerlingen die een deel van de lessen op de reguliere school blijft volgen en voor een ander deel de tussenvoorziening of een speciaal onderwijs bezoekt. We onderzoeken altijd of een ‘maatwerk’ oplossing mogelijk is waardoor de leerlingen vaker op de eigen school kunnen blijven en/of in de eigen regio naar school kan blijven gaan.

Downloads


Uitwerking Missie & Visie

in doelen en prestatie-indicatoren

Samenstelling

Juridische structuur

Onze scholen