Samenwerken aan passend onderwijs voor elke leerling

ReboundTOM

 

ReboundTOM is een bovenschoolse voorziening voor leerlingen van 12 tot 16 jaar, die ingeschreven staan in het regulier voortgezet onderwijs in Waterland.

ReboundTOM is bedoeld voor jongeren die om reden van gedragsproblemen en/of motivatieproblemen tijdelijk niet het lesaanbod in hun reguliere school kunnen volgen.
Het is de bedoeling dat de leerling na afloop van de Rebound periode terug keert op de eigen school.

Rebound is een voorziening waar onderwijs en (jeugd)hulpverlening Spirit! samenwerken om schooluitval te voorkomen. In de groep zijn altijd een docent en een klassenassistent aanwezig. Vakonderwijs in de exacte vakken wordt door een bevoegde, respectievelijk bekwame vakdocent verzorgd.

Er kunnen maximaal 12 leerlingen tegelijkertijd geplaatst zijn. De verblijfsduur varieert van 5 tot maximaal 10 weken. Van de school van herkomst wordt voldoende inspanning verwacht met betrekking tot het aanleveren en de planning van de lesstof.

De ReboundTOM voorziening is bij het ministerie van OC&W geregistreerd als Ortho Pedagogisch Didactisch Centrum (OPDC).

Downloads

Beleidsstuk ReboundTOM

Pestprotocol ReboundTOM

Algemene regels bij verwijdering, time out en incidenten ReboundTOM

Klachtenregeling samenwerkingsverband

Meldcode Afwegingskader

Onze scholen