home || missie & visie || organisatie || samenstelling || regionale voorzieningen || vacatures || contact
Regionale voorzieningen

Scholing

Downloads

 

Centraal scholingsaanbod SWV VO Waterland 2018-2019

Het samenwerkingsverband Waterland heeft in 2016/2017 een aantal modules vanuit de toenmalige Master SEN (nu: Master EN = educational needs) incompany georganiseerd voor de medewerkers van scholen van het samenwerkingsverband.

Inmiddels wordt het aanbod niet meer verzorgd door de Hogeschool Windesheim,
maar door het Seminarium voor Orthopedagogiek van de Hogeschool Utrecht.

Door het volgen van een mastermodule maakt u een verdere stap op uw professionaliseringsladder. U neemt hiermee deel aan een activiteit op een geaccrediteerd masterniveau. Inhoudelijk gaat het om onderwerpen die actueel zijn en die een grote relevantie hebben voor de ontwikkelingen in uw werkveld en op uw vakgebied.

U kunt rekenen op 60 uur studielast zonder beroepsproduct maar wel met een afsluitende opdracht of 140 uur studielast als u afsluit met een beroepsproduct volgens de master criteria.

Per module besteedt u vijf dagdelen aan bijeenkomsten van 3 ½ uur per bijeenkomst, van 16.30 tot 20.00 uur. De mastermodule kan geregistreerd worden in het lerarenregister. Deelname levert 60 punten op voor het lerarenregister en een bewijs van deelname.


Aanmelden:
Aanmelden kan via scholing@swvvowaterland.nl, ovv naam/school/functie/dieetwens.

Voor informatie over de inhoud van de modulen:


Contactpersoon (modulen):

drs Annemarie Heesters
Hogeschooldocent van de HU
annemarie.heesters@hu.nl

Cursuslokatie:
Kwadijkerkoogweg 16
1442 PZ Purmerend

Tijdstip 16.30-20.00 uur, inclusief lichte maaltijd

Cursus en data:

1 Van scholen voor scholen: Autisme in het VO (Docent Anne Rutsen)
   Data: 11 en 28 februari, 14 en 25 maart 2019

2 Tea Adema Instituut: in company training: Ik leer leren
   Data: 5, 12, 19 en 26 november 2018
   Tijd: 16.30 tot 20.00 uur

Hogeschool Utrecht Master SEN Modules
3 Master Module : Groepsdynamica, in een leuke klas leert het beter
   (vanuit de master module Probleemgedrag, preventie en interventie)

   Data: 25 september 2018, 9 en 30 oktober 2018, 6 en 13 november 2018
   Tijd: 16.30 tot 20.00 uur

4 Master Module : Klassen- en gedragsmanagement in de klas
   (vanuit de master module Gedragsontwikkeling, mogelijkheden en
belemmeringen)

   Data: 15 en 29 januari 2019, 5 en 12 februari 2019 en 5 maart 2019
   Tijd: 16.30 tot 20.00 uur, locatieFlexplek Purmerend

5 Master Module : Beter samenwerken is beter presteren als team
   (vanuit de master module Gespreksvoering en begeleiding)

   Data: 12 en 26 maart 2019, 9 april, 8 en 22 mei 2019
   Tijd: 16.30 tot 20.00 uur

Ter informatie:
Voor docenten die zich willen specialiseren op het gebied van Gedrag is er vanuit het Seminarium voor Orthopedagogiek een Post HBO aanbod Expert Gedrag, via deze link https://www.werkenstudie.hu.nl/totaalaanbod/Leergang-Expert-Gedrag treft u nadere informatie aan.

1. Van scholen voor scholen: Autisme in het VO

(Docent Anne Rutsen)

Mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS) ervaren de wereld op een andere manier dan mensen zonder ASS. Soms laten ze daarbij moeilijk te verstaan gedrag zien. 49% van de kinderen met ASS in Nederland volgt onderwijs in het regulier onderwijs. Het is voor een leerling met ASS soms echt ‘rocket science’ om zich staande te houden in de school. Voor deze leerlingen is het belangrijk dat ze begrepen worden door de medewerkers van de school en dat er houvast geboden kan worden.

Doel van de cursus
Het doel van deze cursus is het doorgronden van ASS, waardoor er meer begrip ontstaat voor leerlingen met ASS. Indien je het gedrag, denken en voelen van leerlingen met ASS beter begrijpt, dan kun je hier beter op inspelen op school.
Je krijgt inzicht in de mogelijkheden en beperkingen die leerlingen met autisme hebben bij het volgen van onderwijs.

De cursus biedt handreikingen voor het omgaan met deze beperkingen en mogelijkheden op het gebied van interactie, het verduidelijken van de leeromgeving en het geven van instructie.

Inhoud

 • Bijeenkomst 1
  Centraal staat de vraag: ‘Wat is ASS?’ Er wordt aandacht besteed aan de verklaringen over ASS en hoe je moeilijk te verstaan gedrag van leerlingen met ASS kunt verklaren. En, wat zeggen leerlingen zelf over hun ASS?

 • Bijeenkomst 2
  Hierin wordt aandacht besteed aan de communicatie met leerlingen met ASS. Het ondersteunen van leerlingen met ASS in de sociale interactie én samenwerken staan centraal.

 • Bijeenkomst 3
  Er wordt verkend hoe samenhang en structuur geboden kan worden in tijd, ruimte, activiteiten en afspraken en regels. Ook wordt er aandacht besteed aan hoe leerlingen met ASS leren en hoe je deze leerlingen hierin kunt ondersteunen.

 • Bijeenkomst 4
  In deze bijeenkomst gaan we het hebben over de preventie van probleemgedrag en het inrichten van een autismevriendelijke school. Er is ruimte om terug te komen op aspecten uit vorige bijeenkomsten die nog aandacht vragen.
  In iedere bijeenkomst is er gelegenheid om te reflecteren op eigen handelen en om ervaringen uit te wisselen.
Doelgroep
De cursus is bedoeld voor allen die werkzaam zijn binnen het voortgezet onderwijs die graag leerlingen met ASS beter willen leren begrijpen en helpen. Docenten, conciërges, RT’ers, begeleiders etc.

Data:
Maandag 11 februari 2019
Donderdag 28 februari 2019
Donderdag 14 maart 2019
Maandag 25 maart 2019

Tijdstip: van 16.30 tot 20.00 uur, inclusief lichte maaltijd.

Cursuslocatie: Flexplek Purmerend, Kwadijkerkoogweg 16, 1442PZ Purmerend

Docent: Anne Rutsen, werkzaam op het Clusius College Purmerend als zorgcoördinator/docent. Anne heeft na de lerarenopleiding en Master SEN de post-HBO opleiding tot Autismedeskundige bij RINO/ Leo Kannerhuis afgerond.

2. Tea Adema Instituut: in company training: Ik leer leren

Deze opleiding is geregistreerd in het lerarenregister en geaccrediteerd met 12 registerpunten.

Steeds meer kinderen haken af binnen het onderwijs. Er is veel aandacht voor leerproblemen en toch komen veel leerlingen vanaf groep 8, de brugklas en in klas 2 in moeilijkheden. De Ik leer leren training helpt kinderen met concentratieproblemen, faalangst, organiseren en plannen van huiswerk, de eigen leer strategie ontdekken, beeld denken en veel handige tips om leren gemakkelijker te maken.
Na deze training kun je zelfstandig kleine groepen kinderen en individuele kinderen begeleiden met leerproblemen.

Je leert tijdens de training Ik leer leren:
• Hoe leren kinderen en waarom
• Welke vaardigheden zijn nodig om te kunnen leren
• Welke intelligenties kennen we en hoe kunnen we ze benutten
• Beeldvorming rond beeld denken.
• Bruikbare technieken om kinderen te ondersteunen
• Hoe leer je kinderen ontspannen, concentreren, motiveren,
   omgaan met faalangst, omgaan met plannen en organiseren en
   gebruik maken van hun eigen talenten
• Oefenen met verschillende technieken

Deze training wordt over 4 keer verdeeld.
Kijk op de website van www.Ikleerleren.nl voor meer informatie.

Data: 5, 12, 19 en 26 november 2018

3. Master Module: Groepsdynamica, in een leuke klas leert het beter

(vanuit de master module Probleemgedrag, preventie en interventie)

Tijdens deze cursus staat de veiligheid in de groep en de dynamiek in de groep centraal. Met behulp van diverse instrumenten en checklists wordt de sociale veiligheid van de groep in beeld gebracht en groepskenmerken worden zo geïnventariseerd.

Naast vaardigheden die nodig zijn om een goede analyse te maken van groepskenmerken, wordt aandacht besteed aan interventies, werkvormen en strategieën om het groepsklimaat positief te beïnvloeden. Kennis van groepsprocessen, fenomenen als pesten, de verschillende rollen die leerlingen kunnen spelen in de groep en de fasen van groepsvorming zijn dan voorwaardelijk. Vragen als: in welke fase zit mijn groep en welke onderwijsbehoefte is dan vooral relevant in deze fase? vormen de leidraad voor het ontwerpen van eigen interventies. Hiernaast wordt stilgestaan bij het begrip sociale veiligheid: welke aspecten kunnen we hierin van elkaar onderscheiden?

Groepsvorming wordt nadrukkelijk verbonden aan organisatievormen zoals coöperatief leren en samenwerken. In deze module wordt antwoord gegeven op welke wijze deze organisatievormen kunnen bijdragen aan een positief groepsklimaat en de sociale veiligheid in de groep.

Deze module wil vooral bijdragen aan het tot stand komen van een positief en veilig groepsklimaat, waarin pesten voorkomen wordt en leerlingen geholpen worden zich sociaal competent te ontwikkelen.

Data: 25 september 2018, 9 en 30 oktober 2018, 6 en 13 november 2018

4. Master Module: Klassen- en gedragsmanagement in de klas

(vanuit de master module Gedragsontwikkeling, mogelijkheden en belemmeringen)

Deze module is bedoeld voor docenten die hun didactische en klassenmanagement vaardigheden willen uitbouwen om nog beter om te kunnen gaan met de verschillen tussen de leerlingen en af te stemmen op wat zij nodig hebben.

Hierbij staat preventief handelen op het gebied van klassen- en gedragsmanagement centraal waarin de psychologische basisbehoeften van de leerling (autonomie, competentie en relatie) het uitgangspunt vormen.

Voor het gedragsmanagement wordt ingegaan op het geven van effectieve feedback en hoe dat aansluit bij de basisbehoeften van elke leerling.

Data: 15 en 29 januari 2019, 5 en 12 februari 2019 en 5 maart 2019

5. Master Module: Beter samenwerken is beter presteren als team

(vanuit de master module Gespreksvoering en begeleiding)

Deze module is alleen bedoeld voor docenten die een begeleidende dan wel leidinggevende rol hebben of ambiëren in het onderwijs.

In deze module wordt ingegaan op het begeleiden van het team en de rol die u hierin wilt innemen vanuit de behoeften van uw team, uw positie in de organisatie, uw visie en ambities en belangrijke kaders waaraan u zich wilt verbinden (zoals het beroepsprofiel). Tevens vragen wij u om specifieke gespreksvormen in uw praktijk toe te passen en samen met uw collega’s te reflecteren op de opbrengsten hiervan. Om dit vorm te geven komen in deze module onderwerpen aan bod zoals groepsleren, teamvorming, groepsdynamica en het coachen van het team op een oplossingsgerichte wijze.

Teamcoaching vanuit een oplossingsgerichte gespreksvoering, betreft een specifieke vorm van communicatie die u uitdaagt om op bij uw team passende wijze in gesprek te gaan met een toekomstgerichte focus en vanuit een houding van waardering en vertrouwen in elkaar. Groepsleren vraagt u om een specifieke manier van het leren van groepen te onderzoeken, ontwerpen en begeleiden: dit gebeurt o.a. door middel van intervisie. Centraal hierin staat het samen met collega’s delen van lastige praktijksituaties. Een reflectieve houding en onderling vertrouwen zijn hierbij van belang.

Data: 12 en 26 maart 2019, 9 april, 8 en 22 mei 2019

 

 
Links:
Websites Scholengroepen

Informatie/aanvragen

Voor ouders
Copyright 2011 samenwerkingsverband vo waterland. Alle rechten voorbehouden
Webdesign door Receveurdesign