home || missie & visie || organisatie || samenstelling || regionale voorzieningen || vacatures || contact
Regionale voorzieningen
Scholing
Download

PRIVACY TOOL

PRO/LWOO

Voorziening voor PRO/LWOO

Leerwegondersteunend onderwijs wordt verzorgd in elk van de scholen, respectievelijk locaties of vestigingen die VMBO op de niveaus basisberoeps, kaderberoeps, gemengd en theoretisch aanbieden. De organisatie hiervan valt onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende schoolbesturen.

Voor een aantal leerlingen is de reguliere leerwegondersteuning onvoldoende. Zij hebben een op een specifieke doelgroep toegesneden onderwijs-aanbod nodig. Dit onderwijsaanbod wordt voor het gehele samenwerkingsverband binnen de PSG vestiging W.J. Bladergroen gerealiseerd. De W.J. Bladergroen heeft een VMBO-LWOO afdeling en een aparte afdeling voor Praktijk onderwijs. Daarnaast verzorgt SG W.J. Bladergroen het onderwijs aan instromende anderstalige leerlingen in een Internationale Schakel Klas (ISK). Het beleid is gericht op intensieve samenwerking tussen de verschillende onderdelen en zo elke (zorg) leerling een passend onderwijs-zorg arrangement te bieden.

Door de verschillende onderwijsvormen op dezelfde locatie aan te bieden kunnen de kwaliteiten van praktijkonderwijs ook ten goede komen aan leerlingen die niet voor praktijkonderwijs zijn geïndiceerd, maar die dit soort onderwijs wél nodig hebben. Anderzijds kunnen leerlingen uit het praktijkonderwijs op onderdelen waar dat nuttig en mogelijk is, gebruik maken van het aanbod voor de LWOO leerlingen.

Om toegelaten te worden tot de W.J. Bladergroen moet de leerling over een aanwijzing voor LWOO of een toelaatbaarheidsverklaring PrO beschikken. Zie voor de criteria het document LWOO-Pro toe- en aanwijzing vanaf januari 2016. De VO school waar u uw kind aanmeld (dat kan de W.J. Bladergroen of vmbo school in de regio Waterland zijn, of een vergelijkbare school in een andere regio) verzorgt de aanvraag in overleg met ouders.

Maatwerktraject

Het kan voorkomen dat, vanwege een specifieke ondersteuningsbehoefte, volgens de verwijzende school/ouders en of deskundigen de leerling het beste op zijn of haar plaats is op één van de afdelingen van de W.J. Bladergroen, maar dat de leerling niet aan de criteria voor een aanwijzing LWOO of toelaatbaarheidsverklaring PrO voldoet. In die gevallen kan de W.J. Bladergroen, in overleg met ouders en voorzien van een onderbouwing, bij het VO loket van het samenwerkingsverband VO Waterland een aanvraag indienen voor toestemming en financiering van de onderwijsplaats middels een arrangementtoekenning (maatwerk traject).

Download:
LWOO-PrO toe- en aanwijzing vanaf januari 2016

Links:
Websites Scholengroepen

Informatie/aanvragen

Voor ouders

 

Copyright © 2011 samenwerkingsverband vo waterland. Alle rechten voorbehouden
Webdesign door Receveurdesign