home || missie & visie || organisatie || samenstelling || regionale voorzieningen || vacatures || contact
Regionale voorzieningen
Scholing
Download

TLV commissie

ToeLaatbaarheidsVerklaringen commissie (TLV)

De TLV commissie heeft de taak vast te stellen welke leerlingen toelaatbaar zijn tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs. De commissie bestaat uit een technisch voorzitter (directeur samenwerkingsverband VO), een vertegenwoordiger (rector / directeur / schoolleider) van elke V(S)O school met een locatie in de regio Waterland, en wordt ondersteund door twee onafhankelijke deskundigen die tevens de taak van secretaris hebben. De deskundigen beoordelen of de aanvraag compleet is en voorzien elke complete aanvraag van een pre-advies alvorens de commissie de aanvraag bespreekt.

Aanvragen kunnen bij het VO Waterland loket worden ingediend.

Op- of afstroom leerlingen met een RVC beschikking

De deskundigen (orthopedagogen/psychologen) van de TLV commissie zijn verantwoordelijk voor het adviseren aan school of een leerling met een RVC-beschikking Praktijkonderwijs tot VMBO met LWOO, resp. van een leerling met een beschikking LWOO tot Praktijkonderwijs omgezet zou moeten worden, ten einde op- of afstroom mogelijk te maken. Dit advies heeft een school nodig om bij de RVC de beschikking aan te kunnen passen. Zo nodig kunnen de deskundigen de adviesvraag voorleggen aan de Senior advies commissie leerlingzorg.

Aanvragen kunnen bij het VO Waterland loket worden ingediend.

Senior advies commissie leerlingzorg

Deze commissie bestaat uit (senior) vertegenwoordigers van de scholen binnen het samenwerkingsverband, allen met ruime ervaring op verschillende onderwijstypen. De commissie is op afroep beschikbaar. De taken van de commissie beperken zich tot het bieden van consultatie en advies voor die gevallen waarin de medewerkers van het VO Waterland Loket onvoldoende antwoord kunnen geven. 

Alle advies en consultatievragen kunnen voorgelegd worden aan
het VO Waterland loket. De medewerkers van het loket kunnen namens de vrager, indien zij een antwoord kunnen geven op de gestelde vraag, een beroep doen op de Senior advies commissie leerlingzorg.
Op verzoek van/in overleg met de zorgcoördinatoren van de scholen kunnen de loket medewerkers verwijzen naar plusvoorziening ' het A-team'. Het A-team is een onafhankelijk expertise team van GGZ organisatie De Bascule, dat bestaat uit een select gezelschap (senior) onderwijsdeskundigen, maatschappelijke deskundigen en psychologen en orthopedagogen. Het A-team is in te schakelen voor leerlingen met complexe vragen of een onduidelijk instroomadvies of voor ondersteuning van een schoolteam bij het vinden van een juiste aanpak in specifieke situaties.

Aanvragen digitaal en per post aanmelding

Het samenwerkingsverband heeft een digitaal aanmeldloket (Onderwijs Transparant) dat speciaal is ingericht en sterk is beveiligd om privacy gevoelige gegevens zorgvuldig te kunnen verwerken. Advies, consultatie en aanvragen kunnen door de school in dit digitale loket worden aangemeld. Elke VO school in de regio Waterland heeft via de zorgcoordinator toegang tot dit digitale aanmeld loket. Scholen buiten de regio Waterland kunnen, als zij in hun regio ook zijn aangesloten bij dit digitale systeem, eveneens via dit loket een aanmelding doen. Scholen die niet zijn aangesloten op Onderwijs Transparant/ dit digitale loket kunnen per mail contact opnemen voor overleg en advies en TLV vragen met de loketmedewerkers. Het verzenden van tot personen herleidbare privacy gevoelige documenten per mail raden wij in verband met wetgeving met betrekking tot bescherming van privacy af. U kunt er desgewenst voor kiezen de informatie te anonimiseren of de aanvraag, vergezeld van de benodigde informatie per post in te dienen bij het VO Waterland Loket.

Links:
Websites Scholengroepen

Informatie/aanvragen

Voor ouders

 

Copyright 2011 samenwerkingsverband vo waterland. Alle rechten voorbehouden
Webdesign door Receveurdesign