home || missie & visie || organisatie || samenstelling || regionale voorzieningen || vacatures || contact
Regionale voorzieningen
Scholing
Download

PRIVACY TOOL

Download

Zie hieronder de documenten of klik hier voor de clecklisten


Documenten

Hieronder kun u de verschillende documenten downloaden.

Protocol overgang van Primair naar Voorgezet onderwijs Waterland 2019-2020

Protocol tijdelijke plaatsing ander VO en warme verwijdering en toelating

• Bestuursverslag 2018

Ondersteuningsplan 2018–2022

• TLV aanvraag formulier

LWOO-PrO toe- en aanwijzing vanaf januari 2016

Stappenplan(terug)plaatsing van VSO naar VO

Afschrift statutenwijziging Stichting SWV VO Waterland

Uitwerking Missie en Visie in Doelen en prestatie-indicatoren_SWV-VO-Waterland

Statuut en reglement van de OndersteuningsPlanRaad

Reglement privacy verwerking gezondheidsgegevens SWV VO Waterland

Privacytool gegevensuitwisseling, juni 2011

Dyslexie Protocol Waterlandse Overstap

A zorgroute 12+

B zorgroute 12+

C zorgroute 12+ Acties

• Klachtenregeling samenwerkingsverband

• Meldcode Afwegingskader

Downloads ReboundTOM:
• Beleidsstuk
• Pestprotocol
• Algemene regels bij verwijdering, time out en incidenten


Ondersteuning passend onderwijs

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, verandert de wetgeving per 1 augustus 2014. Het was gebruikelijk dat ouders een rugzakje (leerlinggebonden financiering) aanvroegen en daarmee op zoek gingen naar een passende school. Met ingang van 1 augustus 2014 worden de rollen omgedraaid. Op grond van de Wet passend onderwijs heeft elk schoolbestuur de plicht om te zorgen voor een passende leerplek voor elke leerling. In ons ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband leest u meer over de ondersteuning die wij bieden. Zijn er problemen dan kunnen Onderwijsconsulenten bemiddelen www.onderwijsconsulenten.nl
Geschillen kunnen voorgelegd worden aan de Geschillencommissie passend onderwijs bij Onderwijsgeschillen www.onderwijsgeschillen.nl/passend-onderwijs/geschillencommissie-passend-onderwijs

Checklist

Checklisten voor zorgcoördinatoren:

Links:
Websites Scholengroepen

Informatie/aanvragen

Voor ouders

 

Copyright © 2011 samenwerkingsverband vo waterland. Alle rechten voorbehouden
Webdesign door Receveurdesign