home || missie & visie || organisatie || samenstelling || regionale voorzieningen || vacatures || contact
Regionale voorzieningen
Scholing
Download

PRIVACY TOOL

OUDERS, LEERLINGEN en DOCENTEN GEZOCHT VOOR DE ONDERSTEUNINGSPLANRAAD

Elk samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplanraad. Hierin praten ouders, personeel en soms ook leerlingen mee over de ondersteuning die scholen bieden aan leerlingen met een extra zorgvraag.

Inspraak binnen het samenwerkingsverband
De ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad van een samenwerkingsverband en spant zich in om de belangen van leerlingen zo goed mogelijk te borgen. Omdat in de OPR vertegenwoordigers van meerdere schoolbesturen plaatsnemen kan de OPR worden aangeduid als een bovenschoolse medezeggenschapsraad. In het SWV VO Waterland is afgesproken dat elke school (MR) een ouder én een leerling én een docent/medewerker mag afvaardigen. De OPR heeft een instemmingsbevoegdheid over (vaststellen of wijzigen van) het ondersteuningsplan. Daarnaast voorziet de OPR de directeur/bestuur van het samenwerkingsverband van gevraagd en –ongevraagd advies en heeft instemmings- en adviesrecht op het beleid, de begroting et cetera van het samenwerkingsverband.

Leden
In de OPR zitten ouders en personeel, en in het voortgezet onderwijs ook leerlingen. De leden van deze raad moeten ouders, personeelsleden en/of leerlingen zijn van een school in het samenwerkingsverband. De leden van de OPR worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen die deelnemen in het samenwerkingsverband, maar hoeven zelf niet noodzakelijk uit een van die medezeggenschapsraden afkomstig te zijn.

Vergaderingen
De OPR komt gemiddeld 5 tot 6 keer per schooljaar bijeen. In ons samenwerkingsverband wordt de raad nauw betrokken bij de ontwikkeling van alle plannen. Naast instemming op van overheidswege verplichte onderdelen zoals het 4 jaarlijkse ondersteuningsplan en de begroting en jaarrekening, worden inhoudelijke onderwerpen en plannen besproken en wordt de raad om haar mening gevraagd.

Vacatures, informatie en aanmelden
De ondersteuningsplanraad is altijd op zoek naar nieuwe leden. Hoewel al veel scholen een vertegenwoordiging hebben, zijn er nog steeds die nog vacatures hebben en er zijn regelmatig vacatures ten gevolge van uitstroom/afloop zittingstermijnen.

Bent u ouder, leerling of medewerker van een VO school in de regio Waterland en overweegt u/ heeft u interesse in deelname in de ondersteuningsplanraad, dan kunt u voor aanmelding of meer informatie terecht bij de voorzitter Patricia Ligthart, e-mail: ligthartpatricia@gmail.com en/of de secretaris van de Raad: Simone Nelis, e-mail: simone_nelis@hotmail.com.

Overzicht leden
School Naam Functie OPR Ouder/lln/medw
Altra College Carlo Brunink
Simone Nelis

Secretaris
Docent
Ouder
Bernard Nieuwentijt College Jaap Tol
Monique Julio
  Docent
Ouder
Clusius College Lieke Creemer
Anita Waard
  Docent
Ouder
Don Bosco College Ruud Brouwer
Anneke Hondema
  Docent
Ouder
Martin Luther King Timmo Wijnberg
Maaike Groote
  Docent
Ouder
Atlas College Leon Schaaf
Vacature
  Docent
Ouder
PSG Antoni Gaudi Vacature
Vacature
  Docent
Ouder
PSG Gerrit Rietveld Vacature
Joyce de Ruijter
  Docent
Ouder
PSG Nelson Mandela Vacature
Vacature
  Docent
Ouder
PSG WJ Bladergroen Vacature
Frank Rikkers
  Ouder
Docent
PSG Da Vinci Elly Brugge
Dieudonnee Weeling
  Docent
Leerling
PSG Jan van Egmond Nalan Hasirci
Patricia Ligthart

Voorzitter
Docent
Ouder
Links:
Websites Scholengroepen

Informatie/aanvragen

Voor ouders

 

Copyright © 2011 samenwerkingsverband vo waterland. Alle rechten voorbehouden
Webdesign door Receveurdesign